Kategórie súťaže

1. Audio a video prezentácia

Interné či externé video prezentácie, inštruktážne videá, grafické animácie a ďalší video obsah distribuovaný prostredníctvom on-line kanálov. Kategória ďalej zahŕňa rádiové spoty, znelky a iné audio obsahy. Ak prihlasujete podcast, využite kategóriu Podcast.

2. Brožúra, ročenka a katalóg

Firemné médium obsahujúce základné informácie o spoločnosti, jej produktoch či činnosti. Môže ponúkať informácie o histórii spoločnosti, o jej súčasnosti, získaných oceneniach, certifikátoch či aktivitách z oblasti spoločenskej zodpovednosti atď. Môže byť vydávané periodicky aj jednorazovo, napríklad v súvislosti s konkrétnym výročím spoločnosti alebo pri inej príležitosti. Do kategórie spadajú brožúry, katalógy, ročenky/výročné knihy, letáky, kalendáre a podobne. Môže mať tlačenú aj on-line formu.

3. Elektronický časopis a blog

Elektronicky vydávaný časopis či blog s periodicitou príspevkov minimálne 1x mesačne. Kategória zahŕňa komunikáciu firiem a obchodných spoločností, inštitúcií verejnej a štátnej správy, politických strán, mimovládnych neziskových organizácií, asociácií a ďalších subjektov smerom na koncových zákazníkov a miestne komunity (B2C), občanov (G2C), obchodné spoločnosti (B2B), ale aj zamestnancov (B2E) či ďalších priaznivcov.

4. Externý tlačený časopis a noviny

Tlačovina vydávaná periodicky, minimálne však 2× ročne. Kategória zahŕňa komunikáciu firiem a obchodných spoločností, inštitúcií verejnej a štátnej správy, politických strán, mimovládnych neziskových organizácií, asociácií a ďalších subjektov smerom na koncových zákazníkov a miestne komunity (B2C), občanov (G2C), obchodné spoločnosti (B2B) a ďalších priaznivcov.

5. Integrovaná kampaň

Ocenenie patrí kampani s najefektívnejšou integráciou naprieč sociálnymi a tradičnými komunikačnými kanálmi. Prihlasovatelia by mali opísať, ako obsah prispôsobovali pre každú platformu, a všetko zjednotili tak, aby kampaň ako celok odovzdala jednotnú správu a naplnila svoje strategické a komunikačné ciele.

6. Interná komunikácia a employee engagement

Strategická komunikácia alebo projekt zapájajúci interné zúčastnené strany, ako sú manažéri, zamestnanci a odbory. V prihláške špecifikujte riešené obchodné a organizačné potreby (napr. výkon, produktivita, „zelené“ témy, zákaznícky servis, riadenie nákladov), kľúčové očakávania od zúčastnených strán a dosiahnutie skutočnej angažovanosti či zmeny správania. Uveďte, ako bola komunikácia integrovaná s inými činnosťami.

7. Interný tlačený časopis a noviny

Tlačovina internej povahy, vydávaná periodicky, minimálne však 2× ročne. Kategória zahŕňa komunikáciu firiem a obchodných spoločností, inštitúcií verejnej a štátnej správy, politických strán, mimovládnych neziskových organizácií, asociácií a ďalších subjektov svojich zamestnancov či partnerov.

8. Kreatívna idea

Kreatívny nápad posúva značku novým smerom a prináša výsledky, ktoré prekonajú očakávania. Kreatívne poňatie môže viesť k regionálnym variáciám, ale musí byť založené na jasnej a preukázateľnej myšlienke.

9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs

Najefektívnejšie riešenie problému, krízy či zmeny, ktorá môže ovplyvniť dôveryhodnosť a reputáciu značky. Uveďte ciele, stratégiu, použité metódy a kto bol zodpovedný za implementáciu krízovej komunikácie (poradenský tím, interný tím, kombinácia oboch). Kategória zahŕňa aj projekty z oblasti public affairs, ktoré reagujú na príležitosti a riziká vznikajúce v dôsledku politických a správnych aktivít. Vzhľadom na citlivú povahu informácií môžu prihlasovatelia označiť jednotlivé časti prihlášky ako prísne dôverné, informácie v nich obsiahnuté potom nebudú zverejnené.

10. Launch, relaunch, rebranding

Komunikačná stratégia a jej exekutíva vzťahujúca sa na uvedenie produktu alebo služby na trh, prípadne na jej znovuuvedenie. Kategória tiež zahŕňa čiastočný aj celkový rebranding, ktorého cieľom je vytvoriť nové vnímanie identity značky.

11. Mobilné aplikácie a inovácie

Softvérová aplikácia vytvorená špeciálne pre chytré telefóny, tablety a ďalšie mobilné zariadenia. Kategória zahŕňa aplikácie na interné účely, komerčné aplikácie aj voľne dostupné aplikácie. Do kategórie je možné tiež prihlasovať akékoľvek ďalšie využitie technológií za účelom komunikácie s cieľovou skupinou. Ide tak napríklad o chatboty, virtuálnu realitu, videomapping, 3D hologramy a ďalšie.

12. Newsletter

Newsletter zasielaný e-mailom periodicky, minimálne však 2× ročne. Je určený pre interné alebo externé potreby spoločnosti. Informuje o produktoch, novinkách, dianí v spoločnosti, zamestnancom a spolupracovníkom prináša správy od vedenia spoločnosti, spoluvytvára vzťah zákazníkov, zamestnancov a spolupracovníkov k spoločnosti alebo značke.

13. Nízky rozpočet a jeho efektivita

Najúspešnejšie využitie nízkeho rozpočtu v jednorazovej kampani. Táto kategória sa vzťahuje na prácu interných komunikačných tímov aj externých agentúrnych tímov vo všetkých sektoroch. Bude hodnotený vplyv, tvorivosť, celkové náklady a účinnosť kampane. Rozpočet je obmedzený maximálnou čiastkou 16 659 EUR vydaných na celkové pokrytie nákladov kampane.

14. Podcast

Audio obsah, voliteľne doplnený o videozáznam, ktorý sa šíri formou podcastingu. Ide o zaznamenanú hovorenú sekvenciu určenú na počúvanie, a to ako pre externé, tak interné publikum. Porota hodnotí nadväzujúce zvukové záznamy alebo videozáznamy ako celok v rámci konkrétneho prihláseného kanálu.

15. PR event

Udalosť akéhokoľvek rozsahu aj formátu, ktorej cieľom je budovať hodnotu a povesť značky alebo naplniť jej komunikačnú potrebu v rámci širšej strategickej PR kampane. Kategória zahŕňa firemné eventy, zábavné udalosti, športové a networkingové podujatia, konferencie, vzdelávacie semináre a workshopy, tlačové stretnutia, teambuildingy, výstavy a vernisáže, koncerty, prehliadky, veľtrhy a ďalšie organizované udalosti.

16. Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG

Projekty, ktoré demonštrujú hmatateľné odhodlanie organizácie plniť záväzky v oblasti etiky, životného prostredia alebo sociálnej spravodlivosti. V tejto kategórii budú ocenené výnimočné príklady komunikácie sociálnej a environmentálnej zodpovednosti podnikov a komunikácie investovania podľa ESG kritérií.

17. Štruktúra, obsah a storytelling

Autorský obsah, obsah (spolu) vytváraný užívateľmi, interaktívny obsah a obsahové stratégie, ktoré relevantným a konzistentným spôsobom komunikujú značku a jej príbeh či stanoviská. Kategória bude vyhodnotená z hľadiska toho, ako bol obsah štruktúrovaný, distribuovaný, do akej miery zapájal (a udržal) publikum, prípadne či posilňoval určité správanie publika.

18. Výročná správa

Výročná správa podáva informáciu o vývoji spoločnosti za fiškálny rok. Informuje o finančnej situácii, podnikateľskej činnosti a výsledkoch hospodárenia za uplynulé účtovné obdobie, rovnako ako o vyhliadkach budúceho vývoja. Môže mať tlačenú aj on-line formu.

19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing

Využitie akejkoľvek sociálnej siete spôsobom, ktorý komunikáciu napĺňa inovátorskými a jedinečnými prvkami. Kategória zahŕňa správu sociálnych profilov, jednorazové či dlhodobé kampane, chatboty, budovanie sociálnych komunít, sociálny engagement a ďalšie podobné využitia. Hodnotí sa aj grafické spracovanie príspevkov a ich konzistencia. Cez optiku sociálnych sietí porotcovia ďalej posúdia projekty, ktoré s podporou influencera/celebrity/bloggera unikátnym spôsobom komunikujú tému, produkty či služby.

20. Webové stránky

Webové stránky slúžiace na internú či externú komunikáciu spoločnosti. Môžu byť charakteru on-line prezentácie, intranetu, ale aj microsity vytvorené pre krátkodobé a dlhodobé kampane. Kategória zahŕňa aj webové aplikácie, nie však primárne mobilné.

Odborové kategórie

Najlepší projekt v sektore:

 • Auto-moto a doprava
 • Finančné služby
 • FMCG, krása a móda
 • Neziskový sektor
 • Priemysel, strojárstvo a energetika
 • Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
 • Telekomunikácie a IT
 • Verejný sektor a politická komunikácia
 • Zdravotná starostlivosť a farmácia

Grand Prix

 • Projekt roka
 • Najlepšia agentúra
 • Talent
 • Osobnosť PR

Do kategórií Grand Prix sa nemožno prihlásiť. Víťaza nominuje a posúdi odborná porota súťaže. Bude vyhlásené iba 1. miesto každej kategórie.