Podmienky

Podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek firma a obchodná spoločnosť, inštitúcie verejnej a štátnej správy, politická strana, nezisková organizácia, asociácia a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v Českej republike a na Slovensku. Súťaže sa môže zúčastniť aj agentúra alebo iná tretia osoba, ktorá spracováva prihlasovaný projekt pre zadávajúcu spoločnosť pôsobiacu v Českej republike či na Slovensku.

Organizátor súťaže môže prihlásené projekty a ich prílohy použiť na prezentáciu súťaže. Ak si prihlasovateľ nepraje zverejniť niektoré časti projektu, uvedie túto informáciu do prihlášky. Za obsah publikácie, ktorá nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nesie zodpovednosť vydavateľ.

 

Podmienky pre zaradenie prihlásených prác do hlavnej kategórie súťaže:

 • Riadne vyplnenie on-line prihlášky, či zaslanie vyplnenej tlačenej prihlášky umiestnenej na webovom portáli súťaže.

 • V kategóriách "Externý tlačený časopis a noviny" a "Interný tlačený časopis a noviny" zaslanie v elektronickej aj tlačenej verzii v zodpovedajúcom počte, tzn. tri po sebe idúce vydania po troch výtlačkoch. Všetky vydania musia byť zverejnené v roku, ktorý sa v danom ročníku súťaže posudzuje. Elektronické verzie v podobe náhľadového PDF nahrajte v rámci prihlášky. Výtlačky zašlite na adresu organizátora súťaže, PR Klub, z. s., Americká 579/17, 120 00 Praha 2. Ak publikácia vychádza menej často ako trikrát ročne, zašlite všetky vydania z minulého roka. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj publikácie, ktoré sú určené na predaj. Predaná časť však nesmie presiahnuť 50 % celkového nákladu periodika.

 • V kategóriách "Brožúra, katalóg a leták" a "Výročná správa" zaslanie v elektronickej aj tlačenej verzii v zodpovedajúcom počte, tzn. tri výtlačky. Elektronickú verziu v podobe náhľadového PDF nahrajte v rámci prihlášky. Výtlačky zašlite na adresu organizátora súťaže, viď vyššie.

 • Registračný poplatok za každú prihlášku do hlavnej kategórie sa rôzni podľa dátumu prihlásenia projektu.

  • 240 € bez DPH od 1. februára do 28. februára
  • 280 € bez DPH od 1. marca do 31. marca
 • Mimovládne neziskové organizácie právnych foriem: spolky a pobočné spolky, nadácie a nadačné fondy, účelové zariadenia cirkví, všeobecne prospešné spoločnosti a ústavy sa môžu prihlásiť do jednej hlavnej kategórie zadarmo, ak spracovateľom väčšiny projektu typu kampaň nie je externá agentúra či iný subjekt. Do ďalších hlavných kategórií sa dá registrovať iba za štandardný poplatok.

 

 Podmienky pre zaradenie prihlásených prác do odborovej kategórie súťaže:

 • Prihláška do odborovej kategórie je podmienená prihláškou do akejkoľvek hlavnej kategórie.

 • Registračný poplatok za každú prihlášku do odborovej kategórie činí 79 € bez DPH nehľadiac na dátum prihlásenia do súťaže.

 • Mimovládne neziskové organizácie právnych foriem: spolky a pobočné spolky, nadácie a nadačné fondy, účelové zariadenia cirkví, všeobecne prospešné spoločnosti a ústavy sa môžu prihlásiť do jednej odborovej kategórie za polovičnú cenu, t. j. 40 € bez DPH, ak spracovateľom väčšiny projektu typu kampaň nie je externá agentúra alebo iný subjekt. Ďalšie prihlášky podliehajú rovnakým pravidlám ako pre ostatných prihlasovateľov.

 

Uzávierka prihlášok je 31. marca 2023 (vrátane). Faktúra s 10-dňovou splatnosťou bude zaslaná každému prihlasovateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške do niekoľkých dní od prihlásenia.

Právo na účasť v súťaži vzniká dodržaním všetkých vyššie uvedených podmienok.

 

Podmienky nákupu vstupeniek na galavečer súťaže Zlatý středník

 • Vstupenky je možné zakúpiť prostredníctvom webových stránok súťaže Zlatý středník a stránok organizácie PR Klub (www.prklub.cz), a to v priebehu júla a augusta 2023.

 • Ak na akciu nakoniec nebudete môcť prísť, prosíme, myslite na storno podmienky:
  - do 3 dní pred akciou - 0 % z ceny vstupného
  - menej ako 3 dni pred akciou - 100 % z ceny vstupného 
 • Zaplatené vstupné sa už nevracia.

 

 

Kritériá hodnotenia

Všeobecné kritériá pre hodnotenie kategórií sú:

 • Miera inovácie a originality (do akej miery je projekt novátorský a jedinečný)

 • Kreatívny proces (hodnotenie tvorivej práce s jednotlivými zložkami projektu z hľadiska audiovizuálneho či grafického stvárnenia)

 • Efektivita (zásah cieľovej skupiny a dosiahnutie vytýčených cieľov)

 • Kvalita realizácie (ako sa podarilo myšlienku projektu realizovať

 

Kritériá sú vždy doplnené o ďalšie body relevantné k danej kategórii.

 

Konflikt záujmov

Porotca je po zoznámení sa s hodnotenými médiami povinný ohlásiť prípadný stret záujmov. Konflikt záujmov definujeme predovšetkým ako situáciu, ktorá ohrozuje dôveru v nestrannosť porotcu, pri ktorej by mohol zneužiť svoje postavenie na získanie prospechu pre seba či iné spriaznené subjekty a ktorá je v rozpore s povinnosťou porotcu zabezpečiť hodnotenie všetkých súťažných médií výhradne na základe ich kvalít. Porotca preto nesmie hodnotiť médium, ktoré sám pripravil, na ktorého príprave sa podieľal, či to, ktoré vzniká u jeho zamestnávateľa, na strane jeho klienta alebo u osoby blízkej.


Hlas porotcu, ktorý ohlási konflikt záujmov, sa nezapočítava do celkového hodnotenia. Nedochádza však k diskvalifikácii jeho hodnotenia u ostatných médií. Na vyhodnotenie sú použité priemerné hodnoty z hodnotenia ostatných porotcov. Ak je konflikt záujmov nahlásený u viac ako troch médií v jednej kategórii, musí organizátor súťaže porotcu buď z hodnotenia vyradiť, alebo zabezpečiť jeho preradenie v rámci porôt tak, aby hodnotil iba kategórie, u ktorých v konflikte záujmov nie je.